Požadavky na značení a zacházení se stavebními materiály

Chemické výrobky, které obsahují nebezpečné látky jsou označeny upozorněními na nebezpečí, bezpečnostními opatřeními (věty H a P) stějně jako příslušnými piktogramy. Souhrnný harmonizovaný systém pro odstupňování a označení chemikálií (GHS) je v Evropě ustanoveno pomocí nařízení CLP  (Classification, Labelling, and Packaging). Stanoví jak chemické suroviny a chemické látky označovat. Bezpečnostní značení informuje uživatele, že daný výrobek může způsobit zdravotní potíže a zároveň doporučuje jak s těmito výrobky bezpečně nakládat.

CLP Verordnung

Nařízení o nebezpečných látkách (GefStoffV) je německé nařízení o ochraně při práci s nebezpečnými látkami. Toto nařízení z roku 1986, včetně následných úprav lze najít zde 

GefStoffV komplexně upravuje klasifikaci, označování a manipulaci se všemi druhy nebezpečných látek.

GefStoffV ukládá následné povinnosti všem, kteří pracují se zdraví nebezpečnými látkami nebo těm, kteří práci s těmito látkami ukládají (zaměstnavatelé), ve zkrácené formě:

Datum: 06/2015

Informování a posouzení nebezpečí (GefStoffV § 6)

Před zahájením prací musí zaměstnavatel určit, zdali je stanovené práce nutné provádět nebezpečnými látkami. Zdrojem informací o výrobcích přitom mohou být etikety na obalech výrobků, informace o výrobcích, bezpečnostní listy výrobků nebo informace výrobce. V případě zjištění, že práce jsou prováděny s nebezpečnými látkami, musí zaměstnavatel posoudit veškerá případná rizika na zdraví zaměstnance a bezpečnost práce a přijmout nezbytná opatření k zajištění jejich ochrany. Nebezpečí může být posuzováno mimo jiné s ohledem na:

 • nebezpečné vlastnosti látek a jejich přípravu
 • rozsah, druh a dobu trvání expozice
 • pracovní podmínky a pracovní postupy
 • limitní hodnoty expozice na pracovišti
 • stanovení a posouzení účinnosti ochranných opatření, např. větrání, odsávání, ochranné dýchací prostředky, ochrana proti prachu, ochranné oděvy

Informace o požadovaných opatřeních pro bezpečnost práce naleznete v informacích o skupině výrobků TRGS a GISCODE, případně se informujte u Bau BG (německá stavební asociace). Výsledky tohoto hodnocení musí být zdokumentovány.

Ochranná opatření (GefStoffV §§ 8-11)

Potenciál ohrožení je dán posouzením všech rizik vyplývající z kontaktu se zdraví škodlivými látkami, se zpracovávaným množstvím a délkou kontaktu s těmito látkami. Na základě těchto poznatků se stanovují bezpečnostní opatření, přičemž v principu platí, že čím méně je použito škodlivých látek, tím méně je nutno učinit bezpečnostních opatření a naopak, čím nebezpečnější látky jsou použity, tím vyšší technické a organizační požadavky na osobní ochranu pracovníka jsou vyžadovány. Nové vydání GefStoffV v roce 2010 zařazuje stupně ohrožení a příslušná opatření ochrany do 4 stupňů:  

Stupeň 1 – nízké ohrožení: vyžaduje minimální opatření při malém ohrožení a krátké doby expozice, např. při opravných pracích pomocí opravných malt označených symbolem „dráždivý“. Snížení rizika ohrožení lze dosáhnout organizačními opatřeními, např. poskytnutím a použitím ochranných pracovních prostředků (např. ochranné pracovní rukavice, protiprachové ochranné masky).

Stupeň 2 – střední ohrožení: platí pro práci s žíravými nebo vysoce hořlavými látkami, které jsou nebezpečné pro zdraví. Snížení rizika ohrožení lze, pokud technicky možné, dosáhnout použitím jiného výrobku (substituce). V případě, že nahradit škodlivý výrobek nelze, pak je nutno provést technická opatření jako např.: odsávání, ventilaci, uzavření. Nošení osobního ochranného oděvu je povinností. Nutné měření limitních hodnot škodlivých látek na pracovišti. V případě překročení těchto limitních hodnot je nutno znovu posoudit stupeň ohrožení a přijmout odpovídající opatření.

Stupeň 3 – vysoké ohrožení: platí při zpracování toxických nebo karcinogenních látek. Snížení rizika použitím jiného výrobku (substituce) nebo uzavřeným systémem. Měření a dodržovaní limitních hodnot na pracovišti. Uzavření toxických látek..

.Stupeň 4 – extrémně vysoké ohrožení: týká se výlučně karcinogenních látek. Při podlahářských a obkladačských pracích se s nimi nepřichází prakticky do styku.

Substituční povinnost (GefStoffV § 6, paragraf 1, článek 4)

Ověřit, zdali neexistuje méně zdraví škodlivý výrobek. Nahradit škodlivý výrobek méně rizikovým nebo zcela neškodným výrobkem, pokud je to technicky možné a pro záměry akceptovatelné. Změna postupu nebo podmínek, které umožní nepoužití rizikových látek na pracovišti. V případě zjištění ohrožení z použití nebezpečné látky, provést písemný zápis zjištěných hodnot a důvodů její použití. Dobrým vodítkem na vhodné substituční možnosti poskytuje oborová TRGS (Technische Regeln für Gefahrstoffe, Technická pravidla pro nakládání s nebezpečnými látkami), např. TRGS 610.

Povinnost kontroly (GefStoffV § 6, paragraf 1, článek 6)

Zaměstnavatel musí kontrolovat, zda jsou dodržovány limitní hodnoty na pracovišti. To může provádět měřením hodnot na pracovišti nebo jinými rovnocennými metodami. Jsou-li použity náhradní výrobky v souladu s TRGS 610, může zaměstnavatel předpokládat, že tyto limitní hodnoty na pracovišti jsou dodrženy. V takovém případě není měření vyžadováno.

Provozní pokyny (GefStoffV § 14)

Písemné vyhotovení a zveřejnění provozního návodu pro dané pracoviště s upozorněním na možná rizika. Stanovení ochranných opatření a pravidel chování. Pokyny a návody pro případ ohrožení, první pomoc, likvidaci odpadu apod. Tento provozní návod musí být napsán srozumitelnou formou. Musí být stanoven před započetím prací s nebezpečnými látkami a následně kontrolován nejméně jednou ročně.

Informační povinnost (GefStoffV § 14, paragraf 2)

Informování a konzultace s příslušnými pracovníky o výsledcích naměřených hodnot, o možném nebezpečí plynoucí z práce s nebezpečnými látkami, používání osobních ochranných prostředků apod.

Více informací o práci s nebezpečnými náklady v České republice najdete např. zde

 

 

GISCODE je německý klasifikační systém stavebních výrobků. GISCODE zahrnuje skupiny látek, které mají podobný vliv na zdraví člověka. Tato skupinová kategorizace umožňuje jednoduchý a rychlý výběr ochranných opatření pro práci s danými výrobky.  Tato klasifikace je výhradně zaměřena na bezpečnost a ochranu práce. GISCODE zahrnuje penetrace, lepidla na podlahoviny a parkety, epoxidové pryskyřice a výrobky obsahující cement. 

Značení GISCODE je uvedeno v bezpečnostních listech výrobku a rovněž na jeho obalu a technických listech vydávaných výrobcem na jeho vlastní zodpovědnost. 

Často vyskytované GISCODE jsou např.:

 • Giscode D1            Disperzní penetrace kladečských výrobků bez obsahu rozpouštědel
 • Giscode RE1          Epoxidovo-pryskyřičné výrobky bez obsahu rozpouštědel
 • Giscode ZP1           Výrobky obsahující cement s nízkým obsahem chromanu

 

Technická pravidla pro nakládání s nebezpečnými látkami TRGS 610 rozlišuje penetrace a lepidla na podlahové krytiny a parkety podle obsahu rozpouštědel na čtyři následující kategorie:

Stav: leden 2011

TRGS 610 (GMBI 3/2011) rozděluje penetrace a lepidla pro podlahové krytiny a dřevěné podlahy do 4 následujících kategorií na základě obsahu rozpouštědel: 

 • Bez obsahu rozpouštědel: obsah rozpouštědel 0-0.5%
 • S nízkým obsahem rozpouštědel: obsah rozpouštědel do 5%
 • S obsahem rozpouštědel: obsah rozpouštědel 5-10%
 • S vysokým obsahem rozpouštědel: obsah rozpouštědel přes 10%

Rozpouštědlo je přitom definováno jako kapalná, lehce těkavá, organická látka s bodem varu < = 200 °C. Ve smyslu ochrany práce jsou sem zahrnuty takové látky, které se již při zpracování výrobku uvolňují v podobě nebezpečných výparů.

TRGS 610 poskytuje jasná rozlišovací kriteria pro povinný způsob zjišťování těchto látek a jejich případnou povinou substituci výrobkem nezávadným. Výrobky s vysokým obsahem rozpouštědel příp. výrobky s obsahem rozpouštědel je nutno nahrazovat výrobky s nízkým obsahem rozpouštědel nebo ještě lépe výrobky bez obsahu rozpouštědel na bází vodní disperze. Podle nově přepracovaných TRGS je nyní možné rozpouštědlové výrobky nahradit nejenom, jak dříve výlučně uváděno, bezrozpouštědlovými disperzními lepidly (GISCODE D 1), nýbrž rovněž lepidly SMP (GISCODE RS 10) a PU lepidly bez obsahu rozpouštědel (GISCODE RU 0,5 a RU 1). Tím jsou k dispozici pro podlahové práce všeho druhu technicky sofistikované alternativy bez obashu rozpouštědel..

Výrobky UZIN, které spadají do působnosti TRGS 610 a odpovídají udávaným doporučení, jsou značeny jako „GISCODE D1, GISCODE RS 10 nebo GISCODE RU 1.

Původně upravené požadavky na „náhradní látky, náhradní postupy a uživatelské omezení cementů s obsahem chromanu a přípravky s obsahem chromanu a cementu“ v TRGS 613 byly v roce převedeny do přílohy XVII ustanovení REACH a jsou zde uvedeny v zápise č. 47

Zde je předepsáno používání cementů a cementových výrobků s nízkým obsahem chromanu. Používání produktů s vyšším obsahem chromanu je naproti tomu zakázáno. Důvodem je, že cement a cementové výrobky reagují silně alkalicky s vlhkostí (působení louhu). Při kontaktu s pokožkou nebo očima může dojít k podráždění nebo poleptání. Portlandský cement může ještě navíc obsahovat stopy rozpustných solí chromanu (VI). Tento chroman zapříčiňuje určité alergie, tzv. zednický svrab.

V TRGS byly cementy a produkty s obsahem cementu rozděleny do 2 kategorií:

 • chudé na chromany       <= 2 ppm rozpustných chromanu             (→ označení GISCODE ZP 1)
 • ne chudé na chromany  > 2 ppm rozpustných chromanů

Díky naší kontrole zabezpečení kvality garantujeme, že všechny cementové výrobky Uzin nebo codex dodržují předpisy ustanovení REACH. Nesou označení „chudé na chromany podle EU-VO 19007/2006 (REACH) – GISCODE ZP 1“

Prakticky všechny reaktivní pryskyřice jako např. polyuretany a epoxidové pryskyřice patří mezi nebezpečné látky.  Avšak oproti rozpouštědlovým výrobkům mohou být výrobky na bázi reaktivních pryskyřic v souladu s dnešním stavem poznání zpracovávány při normálním větrání na pracovišti bez překročení emisních limitů.  Pravdou je, že tekuté složky reaktivních pryskyřic mohou při neodborné manipulaci nebo u velmi citlivých osob vést ke zvýšení citlivosti nebo alergiím. V případě epoxidových pryskyřic to platí pro obě složky, u polyuretanových pouze pro složku tvrdidla. Je se proto třeba vyvarovat kontaktu tekuté, nevytvrzené epoxidové pryskyřice s očima a pokožkou a dodržovat doporučení uvedených v bezpečnostních listech a používat osobní ochranné pomůcky. Při práci s těmito výrobky je přinejmenším nutné používat pracovní ochranné rukavice, uzavřené pracovní brýle a v mimořádných případech jeli to vyžadováno ochranný pracovní oblek. K ochraně pokožky se navíc doporučuje používání ochranného krému.

S ohledem na ochranu zdraví při práci představují reaktivní výrobky na bázi silanu šetrnou alternativu, která není tak výrazně označena nebo vůbec označena varovnými symboly. Tyto produkty jsou deklarovány jako GISCODE RS 10.

Nezávisle na označení platí pro všechny výrobky na bázi reaktivních pryskyřic v zásadě toto: ve vytvrzeném stavu jsou reaktivní pryskyřice zcela nezávadné a dokonce splňují zařazení do EMICODE EC 1 nebo EC 1 PLUS. To znamená, že po vytvrzení neuvolňují žádné těkavé (škodlivé) látky do ovzduší a je proto je možné bez problému používat i v obytných místnostech.

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu