Značky a symboly kvality

V následujícím vás chceme informovat o významu různého značení, řady značek, označení, certifikací a hesel, které se často vyskytují v oblasti výrobků pro pokládku nebo na etiketách výrobků a v technických listech.

Pro uživatele bytových prostor je téma použití výrobků bez obsahu škodlivých látek resp. s nízkým obsahem emisí a zdravé bydlení velmi důležité. Pomocí emisních značek jakými jsou EMICODE nebo Modrý anděl prokazuje výrobce splnění přísných požadavků na toto kriterium.

V zájmu dokumentování systémové udržitelnosti kompletních budov se v uplynulých letech etablovala celá řada certifikací udržitelnosti staveb. V Německu a v celé řadě dalších evropských zemí se jako relevantní hodnocení staveb z pohledu udržitelnosti používají certifikace DGNB, LEED a BREEAM. Přitom je důležité si uvědomit, že nejsou certifikovaný jednotlivé výrobky, nýbrž celá budova jako celek. Výrobky použité při výstavbě certifikované budovy přitom samozřejmě musí splňovat požadovaná kriteria příslušné certifikace.

Environmentální prohlášení stavebních výrobků (EPD, Environmental Product Declaration), UZIN list udržitelnosti, stejně jako UZIN Öko­li­ne poskytují relevantní informace o vlivu výrobků na životní prostředí a emisích a mohou sloužit jako průkazné podklady při certifikaci staveb.

EMICODE popisuje emisní chování materiálů pro pokládku a jiných stavebních materiálů prostřednictvím jejich zařazením do emisních tříd EC 1 Plus do EC 2 (pořadí odpovídá zvyšujícímu se množství emisí). Praktický význam má pouze třída EC 1 Plus (s velmi malým obsahem emisí) a EC 1 (s malým obsahem emisí). EMICODE má v případě ekologického značení stavebních materiálů široké rozšíření. Značení výrobků je prováděno dobrovolně výrobcem v souladu s odpovídajícími emisními zkouškami výrobku a udělené licence sdružením GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte, v překladu Společenství pro emisní kontrolu kladečských materiálů, lepidel a stavebních výrobků). Značení EMICODE je jediné značení kvality kladečských materiálů zakoupených na volném trhu a správnost a oprávněnost tohoto značení kontrolována zkušebním institutem. Při porušení správnosti a oprávněnosti značení hrozí výrobci sankce až po odebrání licence EMICODE.

Více informací o EMICODE

Značka Modrého anděla (něm. Blauer Engel) se propůjčuje různým kategoriím výrobků vždy k relevantním ověřovacím kriteriím. Kladečské materiály jsou ověřovány v souladu s DE-UZ 113. Po provedených externích zkouškách na emisní chování a splnění dalších podmínek z pohledu obsahu látek a upozornění na balení a v technických listech výrobku je nezávislým Německým institutem pro zajišťování kvality a značení ( Deutche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung, RAL) udělen symbol Modrého anděla. Označování výrobků symbolem Modrého anděla je dobrovolné. U konečných spotřebitelů má toto ekologické značení velkou váhu.

Více informací o značce Modrý anděl 

Značkou CE potvrzuje výrobce výrobku, že jeho takto označený výrobek splňuje požadavky evropských norem. Výrobky předkládané k harmonizaci norem EN (nebo ETAG), musejí být označeny symbolem CE a výrobce musí prokázat opatření zabezpečení kvality. Označení CE na obalu výrobku vyjadřuje důležité technické vlastnosti výrobku, jako např. pevnost v tlaku potěru. Příkladem v oblasti kladečských materiálů jsou potěrové malty (DIN EN 13813) nebo lepidla na obklady (DIN EN 12004). Označení CE není ve své podstatě značkou kvality výrobku. Přesto výrobce tímto označením přebírá odpovědnost za to, že deklarované vlastnosti kontroluje a dlouhodobě zachovává. Nadto musí výrobce svým zákazníkům vystavit tzv. Prohlášení o vlastnostech (zpravidla na svých webových stránkách) ve kterém jsou tyto důležité vlastnosti výrobku rovněž deklarovány.

Symbol lodního kormidla je v EU široce platné značení shody, že takto označený výrobek je vhodný pro použití na lodích. Předpokladem pro získání tohoto označení je splnění předepsaných požárních zkoušek (EG-Baumusterprüfung-Modul B) stejně jako pravidelná kontrola postupu zjišťování kvality v místě výroby certifikačním místem (Modul D). Nositel značení lodního kormidla je IMO, International Martime Organisation, organizace OSN.  

Zde jsou k dispozici všechny relevantní certifikáty kategorie: “IMO certificates” 

Prohlášení o environmentálních výrobcích, neboli Environmental Product Declarations (EPD) je nezávisle ověřený dokument třetí osobou, který vypovídá o vlivu výrobku na životní prostředí během jeho životního cyklu. Rovněž uvádí informace o emisním chování a chování za hoření. Značku uděluje Německý institut pro stavebnictví a životní prostředí (Institut für Bauen und Umwelt)..

Více informací o EPD 

UZIN listy udržitelnosti obsahují souhrnně všechny důležité informace týkající se vlivu výrobků na životní prostředí. Jsou zdrojem pro certifikaci budov (DGNB, LEED, BREEAM), pro jjeich značení ekologickou značkou, pro kvalitu vzduchu v interiéru. Mimo jiné obsahují ve zkrácené formě specifikaci výrobků z pohledu ekologické bilance (vlivu výrobku na prostředí v rámci jeho životního cyklu), které jsou obsaženy i v EPD.

UZIN listy udržitelnosti si  v přádě zájmu můžete vyžádat.

 

 

UZIN ÖKO­LI­NE je produktová řada, která je výrazně zaměřená na zdravé klima vnitřního prostředí. Výrobky označené tímto logem mají hned dvoje označení, a to emisní značkou EMICODE a Modrým andělem. 

 

Certifikace budov

Na systematickou podporu a dokumentaci udržitelnosti staveb se v uplynulých letech etablovalo několik certifikačních systémů. Nejenom v Německu, ale i ostatní evropských státech se jako relevantní systémy pro certifikaci budov používají systémy DGNB, LEED a BREEAM, které jsme v krátkosti popsali v podkapitolách. Přitom si je třeba uvědomit, že certifikace se netýká jednotlivých výrobků, ale cele stavby, budovy v celku. Jednotlivé použité stavební materiály musí však samozřejmě vždy splňovat stanovená kritéria, aby mohla být do takto certifikované stavby použita.
 

Německá společnost pro udržitelnou výstavbu (Die deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, ve zkr.  DGNB) uděluje v rámci udržitelné výstavby kvalitativní značku pro udržitelnou výstavbu. DGNB vyvinula certifikační systém budov, který hodnotí budovy velice široce. Jsou hodnoceny rovnovážně ekologické, sociologicky kulturní stejně jako ekonomické aspekty budovy. Ve srovnání s jinými systémy certifikací budov (LEED, BREAM) se DGNB značka vypořádává velmi intenzivně s ekonomikou budovy.  Stavby mohou na základě obdrženého celkového bodového ohodnocení získat platinovou, zlatou nebo stříbrnou plaketu DGNB.

Aby mohly být výrobky při zamýšlené stavbě DGNB použity, musí splňovat určitá kriteria. U DGNB hraje velkou úlohu, jak výrobek ovlivňuje kvalitu vnitřního ovzduší. Z tohoto pohledu mohou výrobky dosáhnout čtyř různých kvalitativních stupňů, přičemž 1 je nejnižší stupeň a 4 nejvyšší.  Vedle toho systém DGNB vystavuje ekologickou bilanci (hodnocení životního cyklu) pro celou budovu. Analýza životního cyklu zahrnuje všechny dopady na životní prostředí během výroby, fáze používání a likvidace produktu, 

UZIN UTZ je členem DGNB od roku 2008.

Informace o DGNB

LEED je americký systém certifikace budov, který je používán mezinárodně. LEED je zkratkou Leadership in Energy and Environmental Design. Hodnoticí systém stanoví standardy pro ekologické a sociálně kulturní kvalitu budov.

Tyto budovy musí splňovat stanovené požadavky na obsah VOC (těkavých látek) a kvalitu vzduchu vnitřního prostředí. Stanoví požadavky na výrobu a recyklaci použitých materiálů.

Výrobky, které jsou na obalu označeny značkou „LEED contributing Produkt“ splňují kritéria obsahu VOC (těkavých látek) a požadavek na kvalitu vzduchu v interiéru v rámci systému LEED. Takto označené výrobky jsou pak nejvhodnější pro výstavbu v souladu s kritérii LEED.

Více o certifikaci LEED 

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) představuje systém certifikace budov, který přichází z Velké Britanie a byl následně implementován v celé řadě dalších zemí. Hodnoticí systém věnuje velkou pozornost ekologickým a sociálně kulturním vlivům na udržitelnost budov. Certifikované budovy podle systému BREEAM mohou být označeny mírou splnění daných kriterií: "splňuje, splňuje dobře, splňuje velmi dobře, výborně a vynikajícně".

BREAM klade na výrobky rovněž požadavky, které ovlivňují především kvalitu vzduchu v interiéru. Výrobky, které by mohly ohrozit zdraví člověka, jsou z výstavby v systému BREEAM vyloučeny.

Více o certifikaci BREEAM

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

High quality painting, plastering and drywalling tools